Køordning og vurdering av modenhet

Nettselskapenes er basert på prinsippet om «førstemann til mølla», hvor den som søker først i utgangspunktet står først i køen for å få nettilknytning. På svært kort tid har imidlertid mengden forespørsler om tilknytning til strømnettet økt med eksplosiv styrke flere steder i Norge, og i Glitre Nett sine konsesjonsområder er det nå flere steder hvor det er begrenset eller ingen tilgjengelig nettkapasitet for nye, større etableringer.

Hva menes med modenhet?

Å bygge nytt nett kan ta lang tid, og jo større tiltak som må gjennomføres for å møte et økt kapasitetsbehov, jo lenger tid vil det ta før tilknytninger kan realiseres. For å sikre en mest mulig samfunnsøkonomisk rasjonell nettutbygging er det derfor viktig å unngå såkalte markedsbarrierer, hvor umodne etableringer hindrer markedsadgang for andre, mer realiserbare prosjekter.
Glitre Nett gjør derfor en modenhetsvurdering av alle tilknytningsforespørsler med et effektbehov fra og med 1 MW (1000 kW), hvor prosjektets realiseringsevne må understøttes og dokumenteres. Kriteriene som benyttes ved vurdering av modenhet, skal være objektive og ikke-diskriminerende for å sikre nøytralitet og likebehandling.
Ved behov kan det også være aktuelt å gjøre tilsvarende vurdering av mindre prosjekter.

Modenhetskriterier

Det er kunden sitt ansvar å dokumentere modenheten for sitt prosjekt.
Ved forespørsel om tilknytning av større anlegg i Glitre Nett sine konsesjonsområder, må tiltaket det søkes om tilknytning for dokumentere sin modenhet etter følgende kriterier:

Kapasitetskø og reservasjon

Når et prosjekt er vurdert modent iht. gjeldende kriterier, vil man enten få tildelt plass i kapasitetskø eller få reservere kapasitet i eksisterende eller planlagt nett.
En kapasitetskø er en prioritert rekkefølge for reservasjon av kapasitet når det ikke er tilgjengelig kapasitet der man ønsker tilknytning, og det heller ikke er klart hvilke tiltak som må gjennomføres for å øke nettkapasiteten i det aktuelle området. En reservasjon i planlagt nett kan først gjøres når nettselskapet har utredet og besluttet hvilke tiltak som er mest rasjonelle å gjennomføre.
Kapasitet som er tilgjengelig på det tidspunktet det søkes om tilknytning, kan reserveres fortløpende forutsatt godkjent modenhetsvurdering.
Det betyr at det er modenhetsdatoen som vil være styrende for kundens videre prioritet i nettselskapets tilknytningsprosess, og ikke nødvendigvis dato for søknad om tilknytning dersom disse ikke sammenfaller.
For utfyllende informasjon om bransjepraksis for køordning og vurdering av modenhet, les mer på Fornybar Norge sine .