Personvernerklæring i Glitre Nett

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Glitre Nett er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Oppdatert versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig her på nettsiden vår.
Glitre Nett har ansvar for å levere strøm til alle kunder innenfor vårt geografiske område. Dette innebærer et begrunnet behov for innsamling av relevant kundeinformasjon, men som ikke er avhengig av et samtykke fra kunden.

Behandlingsansvar

Glitre Nett er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.
Glitre Nett har utnevnt en personvernansvarlig, som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Glitre Nett behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Glitre Nett. Personvernansvarlig har taushetsplikt. Glitre Nett sin personvernansvarlig er Ole-Herman Cappelen.
Dersom du har spørsmål knyttet til Glitre Netts behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på .
Glitre Nett er en del av Å Energi konsernet. Å Energi har utnevnt et eget personvernombud, som du kan kontakte hvis du har spørsmål til personvernarbeidet i konsernet. Å Energi sitt personvernombud er Dino Wachendorf, som kan kontaktes på .

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din PC/mobiltelefon/nettbrett når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere og være mer meningsfylt og positiv for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på glitrenett.no og hvilken nettleser du bruker. Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Min Side. Ved å besøke glitrenett.no samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.
Som besøkende på glitrenett.no har du rett til å vite hvilke opplysninger vi innhenter om deg (jf. Lov om elektronisk kommunikasjon §2-7b). Se egen oversikt over informasjonskapsler på glitrenett.no.
All statistikk som innsamles er anonyme og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer om cookies som er i bruk på glitrenett.no og statistikkverktøyet i cookieserklæringen vår under.
Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

Når samler Glitre Nett inn personopplysninger?

Hvilke personopplysninger innhentes?

Det er en rekke opplysninger som kan innhentes, og som benyttes for å ivareta fakturering av forbruk og informasjon om kundeforhold.
For eksempel: navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, kontaktopplysninger og kontaktpersoner, forbruksinformasjon, kredittvurdering, kundedialog (logg), sensitive personopplysninger, grunneierrettigheter, målerinformasjon. Hvilke opplysninger som benyttes og innhentes vil være avhengig av behandlingsgrunnlaget for hvert kundeforhold.
I de tilfellene sensitive personopplysninger registreres er dette oppgitte helseopplysninger fra kunde og erfaringsinformasjon knyttet til kunde og kundeforhold. Disse opplysningene er Glitre Nett pålagt å innhente for å ivareta sikkerhet for den enkelte kunde, samt de som utfører drift og vedlikehold av kundens tilknytningspunkt.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Glitre Nett oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør.
Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen.
Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Glitre Nett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov. 
I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad.

Sosiale medier

Når du «liker» eller «følger» vår Facebook-side eller våre sider i andre sosiale medier, så deles dette med den aktuelle plattformen basert på plattformens regelverk. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sier på sosiale medier, som for eksempel innhold til poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen er ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattforms personvernerklæring.
Lenker til andre nettsteder  På glitrenett.no er det lenket til flere andre nettsteder, såkalte tredjepartsnettsider. Glitre Nett har ikke noe ansvar for disse nettsidene. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartnettsidenes egne personvernerklæringer og brukervilkår. 

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Glitre Nett, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du gir tilgang til. I tillegg til eventuelle intervju, kan Glitre Nett også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.
Glitre Nett bruker ekstern jobbsøkeportal til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

Når kan Glitre Nett utlevere opplysninger til andre (tredjepart)

Glitre Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt) b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (Elhub/strømleverandør) c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassoselskap)
Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Glitre Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (eksempelvis informasjon om anleggsadresse og kontaktinformasjon ved feilretting på anlegget som er utført av vår leverandør). Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Glitre Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.
Glitre Nett overfører ikke data til land utenfor EU eller EØS.

Lagring og sikring av opplysninger

Glitre Nett lagrer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og ivaretar krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. De lagres kun så lenge det er et behandlingsgrunnlag, og et saklig behov.
Glitre Nett har systemer og rutiner som ivaretar at vernet om personopplysninger ivaretas. 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å gå inn på Min side på glitrenett.no og fylle ut et eget skjema, sende oss e-post til eller brev til:
Glitre Nett Postboks 7007 3007 Drammen
Du kan også kontakte vårt personvernombud (
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be ossslette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte vår personvernansvarlig eller vårt personvernombud for å søke råd og veiledning. Begge har taushetsplikt dersom du ønsker å si ifra om noe i fortrolighet.
Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynet.
Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside,  På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Cookie erklæring

Application Gateway cookies (nødvendig)

Trafikken til nettsidene går gjennom en brannmur i Microsoft Azure. Dette krever to cookies som sørger for at alle forespørsler styres til riktig server:
  • ApplicationGatewayAffinity
  • ApplicationGatewayAffinityCORS

Samtykke cookie (nødvendig)

Nettstedet bruker CookiBot for å la deg velge hvilke cookies du godkjenner på nettstedet. CookieBot bruker selv en cookie for å lagre dine preferanser.
  • CookieConsent

Statistikk cookies (frivillig)

Vi ønsker å samle inn statistikk om trafikk og brukermønster på nettsidene med verktøyetGoogle Analytics. Innhentingen av opplysninger er anonym og lagres i Norge i tråd med GDPR-krav. Les mer om dette her …
Google Analytics benytter cookies for å hente statistikk:
  • «_ga»
For en full oversikt kan du gå inn cookiebot bildet på glitrenett.no