Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er en beskrivelse av hvordan Glitre Nett behandler personopplysninger, i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk knyttet til GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Glitre Nett er ansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av linjenett og de tjenester som leveres av Glitre Nett. Dette gjelder også i de tilfeller der Glitre Nett har engasjert tredjepart selskaper til å utføre tjenester på oppdrag for Glitre Nett.
Formålet er å ivareta at Glitre Nett har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Glitre Nett eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.
Glitre Nett følger Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester. Disse benyttes i den grad det er et behandlingsbehov, og slettes når dette behov ikke lenger er til stede. Glitre Nett har ansvar for å levere strøm til alle kunder innenfor vårt geografiske område (Ordningen kalles leveringsplikt jf. energiloven § 3-3, og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)). Dette innebærer et begrunnet behov for innsamling av relevant kundeinformasjon, men som ikke er avhengig av et samtykke fra kunden. Glitre Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og distribusjonsnettet på Agder, i Buskerud og på Hadeland med over 30.000 km linjer og kabler.

Hvilke personopplysninger som innhentes

Det er en rekke opplysninger som kan innhentes, og som benyttes for å ivareta fakturering av forbruk og informasjon om kundeforhold. For eksempel: navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, kontaktopplysninger og kontaktpersoner, forbruksinformasjon, kredittvurdering, kundedialog (logg), sensitive personopplysninger, grunneierrettigheter, målerinformasjon. Hvilke opplysninger som benyttes og innhentes vil være avhengig av behandlingsgrunnlaget for hvert kundeforhold. I de tilfellene sensitive personopplysninger registreres er dette oppgitte helseopplysninger fra kunde og erfaringsinformasjon knyttet til kunde og kundeforhold. Disse opplysningene er Glitre Nett pålagt å innhente for å ivareta sikkerhet for den enkelte kunde, samt de som utfører drift og vedlikehold av kundens tilknytningspunkt.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene oppgis av deg som kunde ved etablering av et kundeforhold, og benyttes til fakturering og kundekontakt. Det samles også informasjon knyttet til ditt strømforbruk, samt hvilken strømleverandør du har. Fødselsnummer innhentes fra Folkeregisteret, og grunneierinfo innhentes fra Kartverket. Dersom informasjonen som er mottatt fra kunde er mangelfull, eller dersom denne endres, mottar Glitre Nett oppdaterte opplysninger fra bl.a. Folkeregisteret og kundens strømleverandør. Det kan også gjennomføres måling og analyse av kundeforhold og forbruk i den hensikt å kunne avdekke irregularitet eller feil som har oppstått i strømnettet eller i kundetilknytningen. Det mottas også oppdatert informasjon fra tredjepart som jobber på oppdrag for Glitre Nett, og installatør engasjert av kunden ved meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg. Kredittinformasjon kan innhentes ved behov. I forbindelse med drift og utvikling av vår nettside lagrer vi besøksstatistikk. Dette benyttes til å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet slik at utviklingen dekker våre brukeres behov i størst mulig grad.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett fra dine tidligere surfeaktiviteter, og som utveksles med nettsider du besøker. Hensikten er å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg som bruker. Når du besøker vårt nettsted registreres ulike typer informasjon om deg som bruker. Eksempler på informasjon er; hvilke sider du besøker på glitrenett.no og hvilken nettleser du bruker. Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver gang du besøker Min Side.

Når kan Glitre Nett utlevere opplysninger til andre (tredjepart)

Glitre Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt) b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør) c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)
Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Glitre Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (eksempelvis informasjon om anleggsadresse og kontaktinformasjon ved feilretting på anlegget som er utført av vår leverandør). Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Glitre Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

Lagring og sikring av opplysninger

Glitre Nett lagrer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og ivaretar krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. De lagres kun så lenge det er et behandlingsgrunnlag, og et saklig behov. Glitre Nett har systemer og rutiner som ivaretar at vernet om personopplysninger ivaretas.

Hvilke rettigheter du har, som beskrevet i Personvernforordningen

En kunde kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som er registrert hos Glitre Nett. Det er også mulig å kreve sletting eller korrigering av personopplysninger i tilfeller der det ikke lenger er grunnlag for behandlingen eller hvis opplysningene er feil. Glitre Nett vil behandle henvendelsen i tråd med gjeldende lovverk. Evt. henvendelser kan gjøres på eget skjema via innlogging på Min Side . Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter for hjelp til utfylling av skjemaet for innsynsbegjæring.
Rett til innsyn, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 15. Innsynsretten innebærer å spørre om formålet med, og hvordan vi i Glitre Nett behandler opplysningene om deg, og hvilke opplysninger vi har lagret.
Rett til retting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 16. Dersom du mener at vi i Glitre Nett har personopplysninger som ikke er riktige, kan du kreve at disse rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Husk at du selv kan endre på din kontaktinformasjon ved å logge inn på Min Side.
Rett til sletting, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 17.
I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har registrert skal slettes.
Rett til begrensning, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 18. I enkelte tilfeller kan du be Glitre Nett om at behandling av dine personopplysninger skal begrenses, evt. i en gitt tidsperiode. Det betyr at vi kan lagre opplysningene, men ikke bruke dem.
Rett til å protestere, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 21. I noen tilfeller har du anledning til å protestere mot at Glitre Nett benytter personopplysninger om deg.
Rettigheter ved automatiserte beslutning, som beskrevet i Personopplysningsloven artikkel 22 . Du har anledning til å protestere dersom vi i Glitre Nett benytter dataprogram til å ta helautomatiske beslutninger som har betydning for valg knyttet til ditt kundeforhold.
Rett til dataportabilitet, som du finner i Personopplysningsloven artikkel 20. Du kan få utlevert personopplysninger og gjenbruke disse, eksempelvis ved bytte av strømleverandør eller flytting til en adresse uten vårt leveringsområde.

Personvernansvarlig

Glitre Nett har egen personvernansvarlig. Saker knyttet til personvern i Glitre Nett kan rettes til vedkommende på e-post: ole-herman.aas.cappelen@glitrenett.no , eller mobil: 481 58 137

EU standard databehandleravtale

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene. Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

Revisjon av personvernerklæringen

Glitre Nett forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne personvernerklæringen, i den grad det er nødvendig for å rette opp feil eller for å etterleve nye juridiske eller tekniske krav. Gjeldende versjon ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Klage

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 OSLO.