Glitre Nett bil kjører over en bro, over et vann.

Nøytralitet

I Norge har vi et fritt kraftmarked. Det betyr at strømkundene kan velge hvilken strømleverandør de vil kjøpe strømmen fra. Glitre Nett sørger for at strømmen som kundene kjøper blir transportert hjem til deg. Vi eier strømnettet og er i en monopolsituasjon der vi er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden.
Det skal være et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Nøytralitet innebærer at nettselskapene ikke skal påvirke konkurranseforholdene i markedet. Nettselskapets grad av selskapsmessig eller eiermessig integrasjon med en eller flere strømleverandører skal ikke gi grunnlag for særordninger som påvirker kundens valg av leverandør. Krav til nøytral opptreden gjelder overfor alle nettkunder, kraftleverandører og produsenter.
Kravene til nøytralitet og informasjon fremgår av Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (avregningsforskriften)  § 8-1 og § 8-1 a og b . Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille fremgår av Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)  § 4-6 og § 4-7 . Krav til nøytral opptreden er også definert i Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)  § 4-14 – 4-18
I henhold til forskriften er det utarbeidet en årsrapport for nøytralitet, og en rutinebeskrivelse for nøytral opptreden i Glitre Nett.