Strømnett og blå himmel med skyer

Tilknytning

Tilknytning til stort eller lite anlegg? Hvordan går du frem?

Skal du bygge hytte, bolig eller har en mindre næringsvirksomhet som trenger tilknytning til strømnettet? Eller ønsker du effektendring? Da må du kontakte en elektroinstallatør.

Det er elektroinstallatøren som videreformidler ditt behov til Glitre Nett. Dette gjelder også om det er endringer eller ombygginger av ditt eksisterende anlegg.

Skal du bygge et større anlegg som krever mye strøm?

Dersom du er usikker på hvor mye nettkapasitet ditt tiltak vil kreve, anbefaler vi at du prøver vår uforpliktende veileder før du sender inn søknad om tilknytning. Større tiltak, som utløser behov for nye nettanlegg eller ombygging av eksisterende anlegg, kan ta lang tid å realisere. Derfor er det viktig at vi får tilstrekkelig informasjon om ditt behov så tidlig som mulig.

Interaktiv veileder – Tilknytning

Ta kontakt med oss i god tid hvis du planlegger å bygge nytt, ønsker å utrede tilgjengelig kapasitet i strømnettet til dine planer, eller har behov for mer strøm til eksisterende anlegg. Gjennom vår interaktive veileder vil du få en overordnet pekepinn på hva ditt behov vil innebære, og omtrent hvor lang tid det vil ta å bygge ut nett og til hvilken kostnad. Vi gjør oppmerksom på at priser og tidsangivelser er å anse som grove og generelle kostnadsoverslag, og er ikke på noen måte bindende for noen av partene.

Hva vil du gjøre?

eller