Kostnader og ledetid

Alle nettselskaper i Norge har tilknytningsplikt. Det betyr at vi er pålagt å sørge for at alle som ønsker det, får tilknytning til strømnettet.
Dersom du ønsker tilknytning til strømnettet på et sted hvor det enten ikke er bygd ut nett fra før, eller det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte ditt tiltak til eksisterende nett f.eks. pga. manglende kapasitet, kan det bety at nettselskapet må bygge nytt eller reinvestere i eksisterende nett før tilknytningen kan gjennomføres. I slike tilfeller er nettselskapene pålagt å kreve inn et anleggsbidrag fra kunden(e).
Formålet med anleggsbidraget er todelt, og skal:
  • synliggjøre kostnadene som følger med nettinvesteringer og/eller -forsterkninger
  • fordele kostnadene mellom kunden(e) som utløser behovet for tiltak, og nettselskapenes øvrige kunder
Regelverket for beregning og innkreving av anleggsbidrag er fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beregning av anleggsbidrag

Anleggsbidraget skal gjenspeile kundenes andel av kostnadene knyttet til det eller de tiltakene nettselskapet må gjennomføre for å tilknytte kundene, og gjelder for alle nettnivå.
Størrelsen på anleggsbidraget, altså summen kunden må betale for nettutbyggingen, avhenger blant annet av hvor stort kapasitetsbehov kunden har i forhold til størrelsen på tiltakene nettselskapet må gjennomføre for å tilknytte kundens anlegg til strømnettet. Det er også av betydning om det er én eller flere kunder som er eller vil bli tilknyttet nettanlegget det investeres i.

Tilknytningsveileder

Dersom du er usikker på hvor stort kapasitetsbehov ditt tiltak vil ha, anbefaler vi deg å prøve vår tilknytningsveileder. Her vil du også kunne få en uforpliktende indikasjon på hvor mye ulike typer nettilknytninger vil kunne komme til å koste, samt en pekepinn på hvor lang tid det kan ta å bygge ut nett til ditt behov.

Ledetider for nettutbygging

Å bygge nytt nett, eller gjøre reinvesteringer i eksisterende nett, kan ta lang tid. Jo større tiltak nettselskapet må gjennomføre for å imøtekomme et tilknytningsbehov, jo lengre tid vil det ta før tilknytningen kan gjennomføres.

Lokalt distribusjonsnett (distribusjonsnett)

Investeringer i lokalt distribusjonsnett (inntil 22 kV) krever normalt sett ikke konsesjon fra NVE, men det avhenger av kompleksiteten og omfanget av tilknytningen og om anlegget på kundens side er høyspentmålt eller ikke. Normal ledetid for tiltak i distribusjonsnettet er fra 1-5 år.

Regionalt distribusjonsnett (regionalnett)

For investeringer i regionalt og nasjonalt kraftnett (spenningsnivå over 22 kV), kreves det ofte konsesjon fra NVE. Hvor lang tid en utbygging i regionalnettet tar, avhenger blant annet av faktorer som geografisk lokasjon, grunnrettigheter og miljøhensyn, konsesjonsprosesser og nettanleggets kompleksitet. Normal ledetid for tiltak i regionalnettet er 5-10 år.

Transmisjonsnett

Ved store tilknytninger med svært høye effektbehov, kan kundeutløste tiltak også innebære behov for investeringer i transmisjonsnettet som eies og driftes av Statnett . Normal ledetid for tiltak i transmisjonsnettet er 8-15 år.