Forbruksavgift

Hva er forbruksavgift?

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. Denne avgiften kalles forbruksavgift eller elavgift. Glitre Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgiften på vegne av staten. Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.

Hva koster det?

Hovedregelen er at privatkunder og bedrifter betaler full forbruksavgift. Enkelte bedrifter kan søke om å betale redusert sats eller få fritak fra forbruksavgiften.
Fra 1. januar 2024 er avgiftsatsen slik:
  • Forbruksavgift (januar-mars): 9,51 øre/kWh eks. mva
  • Forbruksavgift (april-desember): 16,44 øre/kWh eks. mva
  • Forbruksavgift redusert sats: 0,580 øre/kWh eks. mva

Hvilke bedrifter kan søke om redusert eller fritak fra forbruksavgift?

Kort oppsummert er det redusert avgift på elektrisk kraft som leveres til bedrifter med næringskode (SN 2007) innenfor 5000-33.200:
  • Industri- og bergverksproduksjon og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon
  • Fjernvarmeprodusenter
  • Skip i næring
  • Bedrifter innen avfall/sortering
Redusert avgift gjelder kun for strømforbruk i selve produksjonsprosessen, ikke administrasjonsareal eller administrasjonsbygg. Med administrasjonsbygg menes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør minst 80 prosent av byggets totale areal. Strømforbruk til administrasjonsbygg har full forbruksavgift.
Dersom produksjonslokalene i bedriften utgjør mer enn 20 prosent av det totale arealet i ett bygg, får bedriften redusert avgift for hele strømforbruket i bygget.
Mer informasjon om hvilke næringskoder bedriftene må være registrert med for å kunne søke om redusert avgift kan du lese mer om i denne .
I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgiften (kraftintensive prosesser, veksthusnæring, fremdrift av skinnegående transportmiddel, bedrifter i metallurgisk industri, energigjenvinningsanlegg, veksthusnæringen samt mindre kraftverk). Mer informasjon finner du i .

Felles strømmåler til ulikt forbruk

Når flere typer virksomheter er registrert på samme strømmåler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.
Når elektrisk kraft blir brukt til både produksjon og administrasjonsformål fra samme strømmåler, skal arealet til de ulike formål oppgis i prosent, areal samt antall bygg.

Eksempler på produksjonsareal

Verkstedhaller, fabrikker og andre produksjonshaller.

Eksempler på administrasjonsareal

Ledelse, regnskap, personalavdeling, IT-avdeling, markedsføring, salg, distribusjon, HMS-avdeling, sentralbord, resepsjon, servicesenter, vakttjenester o.l.

Send oss din dokumentasjon elektronisk

Bedrifter som ønsker å søke om redusert eller fritak fra forbruksavgift må sende inn egenerklæringsskjema fra
Bedrifter som allerede har fått innvilget reduksjon eller fritak må også oppdatere sin dokumentasjon årlig på , eller sende inn dokumentasjon etter påminnelse fra oss.

Forskrift om særavgifter

Forbruksavgift er regulert i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter og i Stortinget årlige avgiftsvedtak.
Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig. Dette følger av særforskriften.

Har du spørsmål knyttet til forbruksavgift må du gjerne ta .