Nettleiepriser regionalnett

Regionalnettet er en del av forbindelsen mellom sentralnettet og distribusjonsnettet. Regionalnettet i Glitre Nett har et spenningsnivå på 50-132 kV. Vi har både forbrukskunder og produksjonskunder som er direkte tilknyttet vårt regionalnett.
Kunder tilknyttet regionalnettet har egne vilkår, og nettleiepriser som er utformet etter egen prismodell for denne kundegruppen. 
Alle nettleiepriser skal utformes i overenstemmelse med regler gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) FOR 1999-03-11 nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer». (Kontrollforskriften).
Nettvirksomhet er monopolregulert, noe som blant annet innebærer at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fastsetter en årlig grense for hvor mye inntekter hvert nettselskap kan hente inn for å dekke kostnader til investering og drift av nettanlegg, systemdrift og overføringstap. Den årlige rammen kalles tillatt inntekt.
Tillatt inntekt hentes inn gjennom tariffer fra kundene, fordelt på fastledd, energiledd og effektledd. Uformingen av tariffen skal bidra til effektiv utvikling og utnyttelse av nettet.
Når vi fastsetter tariffsatser, skiller vi mellom produksjon og forbruk.

Nettleiepriser for regionalnett

INNMATINGFra 01.01.2023Fra 01.01.2024

Produksjon

1,21

1,24

øre/kWh

Produksjon, påslag systemdrift

0,15

0,25

øre/kWh

Sum innmatingstariff

1,36

1,49

øre/kWh

UTTAK

Nettnivå 1

Prioritert tariff

134,00

434,00

kr/kW

Fleksibel tariff

46,90

327,40

kr/kW

Nettnivå 2

Prioritert tariff

190,00

500,00

kr/kW

Fleksibel tariff

66,50

350,50

kr/kW

For år 2023 er det satt et pristak på 35,0 øre/kWh for marginaltapsbasert energileddberegning. Dette videreføres også for 2024.