Bærekraftige løsninger i ny transformatorstasjon

I den nye transformatorstasjonen på Evje har Glitre Nett valgt bærekraftige løsninger.
Bærekraftige løsninger og bruk av ny teknologi er stikkord når Glitre Nett har bygget ny transformatorstasjonen på Evje. Den nye transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
− For Glitre Nett er det viktig at nye transformatorstasjoner bygges så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Bruk av ny teknologi er en viktig del av løsningen som velges, og derfor er det valgt nye klimavennlige 132 kV-brytere uten den klimaskadelige SF6-gassen, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Glitre Nett.
Klimaskadelig SF6, eller svovelheksafluorid, er en klimaskadelig drivhusgass som ofte er benyttet i brytere i koblingsanlegg i strømnettet. Gassen brukes som brytningsmedium og isolasjonsmateriale, og det er først når det oppstår en lekkasje at det skaper et miljøproblem og forsterker drivhuseffekten. Faktisk har SF6 mer enn 22.000 ganger sterkere oppvarmingspotensial enn CO2. Bruken av SF6 er svært regulert, og i Norge må alle eiere koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp til Miljødirektoratet.
Bærekraftig løsning Den nye transformatorstasjon på Evje er et resultat av Glitre Netts behov for å oppgradere dagens nettstruktur som følge av økt kraftproduksjon i området, og har en 25 MW transformator. − I den nye transformatorstasjonen er selve transformatoren bygget inn i en tett celle, og det er et innendørs koblingsanlegg for 132 kV med kun ren luft som isolasjonsmateriale, sier Torhild Fjermedal. Hun legger til at totalt sett er den nye løsningen noe dyrere, men at man likevel velger bærekraftige løsninger ut fra selskapets strategi på dette området. Dette er den andre transformatorstasjonen Glitre Nett har bygget med den nye teknologien. Den første var Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal, som ble satt i drift i desember 2021.
Styrker forsyningssikkerheten Den nye transformatorstasjonen vil bidra til å sikre forsyningssikkerheten i Evje og Hornnes kommune, og er forberedt på økt kraftproduksjon fra Fennefoss kraftverk som ble åpnet i 2023. Den vil også bidra til å redusere nettap grunnet spenningsoppgradering på linjen Evje - Iveland fra 50 til 132 kV. Det har vært et godt samarbeid med kommunen underveis i byggearbeidet, og det er inngått en makebytteavtale som innebærer at kommunen overtar det tomtearealet som frigjøres når eksisterende koblingsanlegg og trafoceller i den gamle stasjonen rives.