Kraftsystemutredninger

Glitre Nett utarbeider kraftsystemutredninger for regionalt distribusjonsnett.

Glitre Nett er utpekt av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utredningsansvarlig konsesjonær for utredningsområdet Agder, og utarbeider annen hvert år kraftsystemutredningen for regionalt distribusjonsnett.
Kraftsystemutredningen har til hensikt å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for de mulige endringene i kraftsystemet.
Kraftsystemutredningen er også et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger, og fungerer som et viktig grunnlag for Glitre Nett sin planlegging av nettutbyggingen.
Kraftsystemutredningen inneholder oversikt over blant annet oppbygning, kapasitet og leveringspålitelighet i eksisterende regionale distribusjonsnett, samt vurdering av mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalt distribusjonsnett i kommende 20 års periode.