Regionalnett

Hovedmålet med regionalnettet er å sikre forsyningen til strømkundene i fylkene på en effektiv og rasjonell måte.

Glitre Netts regionalnett omfatter anlegg i hele Agder, Buskerud, nordre Vestfold, Hadeland samt en 25 km linje i Voss. Det vil si at vi dekker deler av dalførene i Hallingdal og Numedal, bystrøk i Hønefoss, Kongsberg og Drammen, samt mer landlige områder med stasjoner i Sandsvær og på Hurumlandet.
Selskapets regionalnett omfatter 52 transformatorstasjoner og 1 029 km ledning med spenningsnivå 50-132 kV.
Hovedmålet med dette transportnettet er å sikre forsyningen til strømkundene i fylket, på en effektiv og rasjonell måte.
Transportnettet må vedlikeholdes og videreutvikles i forhold til vekst i etterspørselen og i forhold til et langsiktig perspektiv.
Investeringer som blir gjort i denne transportkjeden kan bli stående i opptil 70 år, noen ganger enda lenger. Det er derfor særdeles viktig at de investeringer som blir gjennomført virkelig har en forankring i en fremtidig utnyttelse.
I vårt regionalnett har vi en blanding av forbrukskunder og produsenter. Det betyr at vi om vinteren transporterer mye strøm fra sentrale forsyningspunkt i det overliggende sentralnettet og ut til forbrukerne. Dette kommer i tillegg til de kraftstasjonene som produserer rett inn i vårt nett. Om sommeren, når strømforbruket er lavere, bruker vi det samme nettet til å transportere strøm fra kraftstasjonene og opp på det overliggende sentralnettet.
Glitre Nett sin målsetting er å stå for en trygg og god strømforsyning i fylket.