Mann leser på mobilen sin på kjøkkenet

Erstatning

Hva bør du gjøre ved økonomisk tap?

Hvis du har hatt økonomisk tap som du mener Glitre Nett er ansvarlig for, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Det gir som regel det raskeste oppgjøret for deg.

Forsikringsselskapet har mulighet til å fremme regress (tilbakebetaling av utlegg) overfor Glitre Nett, dersom vi har erstatningsansvar. Regressmuligheten gjelder også for kundens egenandel.
Hvis du allikevel ønsker å søke erstatning direkte fra Glitre Nett må det gjøres via skjema for «Erstatning» på . Vær oppmerksom på at det kan være en krevende prosess å kartlegge hva som er skjedd og at behandlingen av din søknad kan ta tid.
Tidsfrist for å melde krav om erstatning til Glitre Nett er senest to måneder etter at skaden oppstod. Hvis meldefristen er utløpt, kan du miste retten til å få vurdert ditt erstatningskrav.
For at det skal foreligge erstatningsansvar for nettselskapet er det tre vilkår som må være oppfylt:
  1. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag.
  2. Et dokumentert økonomisk tap som kan måles i kroner.
  3. Årsakssammenheng mellom feilen og den oppståtte skade.

1. Ansvarsgrunnlag

For næringskunder gjelder et uaktsomhetsansvar: Nettselskapet må ha opptrådt klanderverdig eller med forsett for at det skal foreligge ansvarsgrunnlag. Det sentrale her er om nettselskapet kan bebreides for tapet som har oppstått. Det vil si om nettselskapets handlemåte anses som et markert avvik fra "normal handlemåte". Dersom nettselskapet har overholdt gjeldende regler og forskrifter er utgangspunktet at handlemåten ikke kan karakteriseres som uaktsom.
For forbrukerkunder gjelder et kontrollansvar: Nettselskapet er ansvarlig for økonomiske tap som følge av kontraktsbrudd som ligger innenfor nettselskapets kontroll. Det vil si at hendelsen som har forårsaket skade må være et forhold som nettselskapet kan ha påvirknings- og kontrollmulighet overfor. Skader som oppstår som følge av lyn og torden er i utgangspunktet utenfor nettselskapets kontroll, og vil i de fleste saker ikke gi grunnlag for erstatning. Det samme gjelder for uvanlig vær (ekstremvær).

2. Dokumentasjon av økonomisk tap

Kunden må dokumentere sitt økonomiske tap. Vi trenger derfor takstrapport hvor det fremkommer tydelig hva som har forårsaket skadene, status på hvilke komponenter som er defekte sammen med en kostnadsoversikt og bilder. Dette gjelder for hver komponent/løsøre/gjenstand som det kreves erstatning for. Erstatningen beregnes ut ifra gjenstandens verdi på skadetidspunktet.

3. Årsakssammenheng

Det må foreligge en årsakssammenheng mellom feilen i vårt strømnett ogskaden som har oppstått.

Hva har kunden ansvar for?

Kunden er selv ansvarlig for feil i eget anlegg, som for eksempel jordfeil, defekte sikringer, skade på inntak eller lignende. I den grad slike forhold er årsaken til kundens påståtte tap, foreligger det ikke et kontraktsbrudd fra nettselskapets side. I henhold til eltilsynsloven har den enkelte anleggseier, eller bruker, selv ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid er i forskriftsmessig stand og tilfredsstillende dimensjonert for bruken. Anleggseier er ansvarlig for å sikre eget elektrisk anlegg mot ytre påvirkninger som man kan forvente.