Måling av veilys

For å sikre en effektiv kraftomsetning er det viktig at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller krav om at alle målepunkt skal måles. Glitre Nett har derfor følgende krav til veilys:
  • Nye veilysinstallasjoner skal være tilrettelagt for måling.
  • Eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 8000 kWh eller over, skal være tilrettelagt for måling.
  • Eksisterende umålte veilysinstallasjoner med et estimert årsforbruk på 7999 kWh eller mindre, skal ved endring som fører til endring i nettselskapets avregning/register/system, være tilrettelagt for måling. Dette gjelder enhver ombygging, utskifting, og/eller utvidelse av anlegget.
Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på, er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapets strømnett og kundens anlegg. Glitre Nett kan ikke godta effektendringer på veilysanlegg dersom kravene over ikke er oppfylt. Prekvalifisert installatør skal sørge for at det blir gjort nødvendige endringer i veilysinstallasjonen. Dette er det veilyseier som må betale for. Glitre Nett dekker kostnader til måler og målermontasje etter NVE sine krav. Installatør må sende inn nettmelding når anlegget skal klargjøres for måling.
Der eksisterende umålte anlegg skal bygges om av anleggseier, skal måling etableres som en del av ombyggingen. Planlagte omgjøringsarbeider skal meldes av installatør og vanlige regler for tilknytning gjelder. Mer informasjon om melding ved endring av veilys finner du her .
Dersom anlegget ikke er i bruk, og du ikke ønsker at det monteres strømmåler, må dette meldes som opphør via installatør. Installatør vil, som ved annet arbeid, melde dette inn til Glitre Nett på korrekt måte.
Ønsker du mer informasjon om kravet til NVE, kan du lese mer her . I avregningsforskriftens paragraf 3-3 kan du lese om nettselskapets ansvar for innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.