Skogrydding

Glitre Nett rydder hele året vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Glitre Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Glitre Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet. Ved store snøfall kan imidlertid trær utenfor ryddebeltet bøye seg inn i ryddebeltet og komme i kontakt med høyspentlinjene og forårsake strømbrudd. Rydding av trær utenfor ryddebeltet gjøres i samarbeide med eier av skogen. Vi har derfor et omfattende samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes.

Driftstilskudd til hogst langs høyspentnettet i Agder

Private skogeiere som ønsker å hogge langs høyspentlinjene kan søke om tilskudd på visse vilkår.

Mer informasjon og søknadsskjema