komposittmast med RONSTO-fundament

Fundament med fokus på bærekraft

I Glitre Nett er det utviklet en ny løsning for fundamentering som er mer miljø- og bærekraftig.

Fundamentering av stålmaster ved bygging av nye kraftlinjer på fjell er i dag basert på store betongfundamenter som er forankret til fjellet.  I Glitre Nett er det utviklet en ny løsning for fundamentering av stålmaster som er mer miljø- og bærekraftige, og patentsøknad er nå innvilget.
Et behov for å bygge i eksisterende trase og redusere utkoblingstiden i tilknytning til bygging av ny regionalnettlinje mellom Honna og Logna i Åseral kommune, var utgangspunktet for at Ronald Storenes, senioringeniør i seksjon Nettutbygging i Glitre Nett mente at her måtte det tenkes nytt. I prosjektet ble det aktuelt å se på alternative løsninger i forhold til store tradisjonelle betongfundamenter, og vektlegge miljø og bærekraft sterkere. Dette ble starten på arbeidet med RONSTO-fundamentet, som nå er blitt utviklet, prosjektert, produsert og montert.
Bilde av Ronald Storenes

RONSTO-fundamentet er en ny løsning for fundamentering av stålmaster som er mer miljø- og bærekraftig.

RONALD STORENES - SENIORINGENIØR I GLITRE NETT

Egenutviklet løsning RONSTO-fundamentet er den nye fundamentløsningen som er visuelt mindre dominerende enn tradisjonelle betongfundament på fjell. Løsningen krever mindre betong, og den krever mindre arbeid på anlegget i forhold til den tradisjonelle fundamenteringsmetoden med større betongfundamenter. Betongmengden i fundamentene kan reduseres med vel 80 prosent, og med redusert betongmengde forbedres miljøavtrykket. Ronald Storenes hadde lenge tenkt på hvordan man kunne redusere nødvendig utkoblingstid for å bygge nye mastepunkt i eksisterende traseer, og synes det er flott at ideer fra egne ansatte blir fulgt opp på en god måte.
Bilde av mastefundament
Fremtidsrettet og bærekraftig – Mye av løsningen ligger i å gjøre naturinngrepene så små som mulig ved at mastefundamenter kan etableres uten behov for utkobling av linje i eksisterende trase. For fremtidige prosjekt har vi nå en fundamenteringsmetode som kan spesifiseres i forespørsel for nye prosjekter, og vi forventer at kostnaden vil kunne reduseres som følge av konkurranseutsetting. Og ikke minst er det en mer fremtidsrettet og bærekraftig måte å tenke nettutbygging på, sier Ronald Storenes.
Omfattende prosess Arbeidet med utvikling, prosjektering, produksjon og testing av det nye fundamentet har tatt tid. Det første arbeidet med RONSTO-fundamentet startet i 2020. I tillegg til interne ressurser i nettselskapet, har Norconsult vært rådgiver innen prosjektering og beregninger. Selve stålfundamentet er produsert hos Valmont i Polen i forbindelse med leveransen av stålmaster til prosjektet i Åseral . I mai 2021 ble det første RONSTO-fundamentet montert, og etter dette har det vært gjennomført testing og justering av den nye løsningen.
bilde av RONSTO-fundament
Gode erfaringer Erfaringene med RONSTO-fundamentet er så langt gode, og bruken av denne type fundament slår positivt ut på miljøregnskapet for nye nettprosjekter. Blant annet er transportbehovene betydelig redusert sammenlignet med tradisjonelle betongfundament. Disse erfaringene tar man nå med seg i arbeidet med prosjektering av nye prosjekter.
Patentgodkjenning – I fortsettelsen av RONSTO-prosjektet arbeider vi i Glitre Nett også videre med nye retningslinjer for vurdering av geologi og fundamenteringsløsninger på berggrunn i samarbeid med SINTEF. Vi jobber også med videre forbedringer i forbindelse med linjebygging i regionalnettet, samt videreutvikling av RONSTO-fundamentet. Ekstra gledelig er det jo også at vår patentsøknad RONSTO-fundamentet er godkjent, og vi har fått patentbeskyttet oppfinnelsen, avslutter Ronald Storenes.